ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางอิงธัญ ธัญสิริสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายจรัส หาคำ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางนารี ขันธวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอิงธัญ ธัญสิริสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

จ.ส.อ.ธนาวุฒิ วรกิตติเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเรืองรอง อวยชัย
ครูชำนาญการ