ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางอิงธัญ ธัญสิริสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายจรัส หาคำ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางอิงธัญ ธัญสิริสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางเรืองรอง อวยชัย
ครูชำนาญการ